Prader-Willi ühingu koduleht

Prader-Willi ühingu koduleht

PÕHIKIRI

MTÜ Prader-Willi Sündroomi Ühing põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühingu (edaspidi – Ühing) nimeks on Prader-Willi Sündroomi Ühing (edaspidi “PWSÜ”).

1.2. Ühingu asukoht on Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on mittetulundusühinguga eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi põhiseadusest, teistest Eesti Vabariigi seadustest, õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

1.4. Ühingu tegevuse eesmärgiks on

* kaasa aidata Prader Willi sündroomiga (PWS) laste ja noorte taastusravi ja hoolduse organiseerimisele, rajadaes PWS eripärasid arvestav isemajandav rehabilitatsioonikeskus;

* pakkuda vastdignoositud laste vanematele igakülgset toetust kogemuste ja teadmiste jagamise näol;

* aidata kaasa võimaluste loomisele laste korralikuks kodu-, kooli- ja haiglaõppeks;

* õpetada erivajadustega lastele enesehoolitsuseoskuste arendamist;

* korraldada konsultatsioone ja nõuandepäevi PWS sündroomiga lastele ja noortele ning nende eest hoolitsemisega tegelevatele inimestele;

* levitada elanike hulgas teadmisi PWS kohta, korraldades selleks loenguid ning esinemisi massiteabevahendites;

* valmistada ette juhendmaterjale ja trükiseid, ja levitada neid nii laste kui ka lastevanemate ning nende sugulaste ja sõprade hulgas;

* korraldada oma liikmetele huviringe ja kultuuriüritusi;

* teha koostööd teiste maade analoogiliste organisatsioonidega ja vahetada nendega kogemusi;

* toetada PWS sündroomiga laste rehabilitatsioonialase koolituse ja uurimistööde projektide kavandamist ja läbiviimist.

1.5. Ühing lähtub oma eesmärkide saavutamisel demokraatlikest põhimõtetest, humanistlikest ideedest ja eetikast, tema tegevus rajaneb liikmete omaalgatusel ja aktiivsusel. Ühingu põhitegevuseks ei ole eraettevõtluse kaudu tulu saamine, tegevuse põhimõteteks on

* liikmete hääleõiguse võrdsus;

* liikmelisuse vabatahtlikkus;

* liikmete, ainult põhikirjast tulenevad, kohustused ühingu ees;

1.6. Ühing võib omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda kohustusi, tal on vara ja iseseisev bilanss ja oma sümboolika.

1.7.Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.8. Ühing on asutatud määramata tähtajaks.

1.9. Ühingu majandusaasta algab esimesel (1) jaanuaril ja lõpeb kolmekümne esimesel (31) detsembril;

1.10. Ühing võib määrata stipendiume õppe-, teadus- ja loometööks isikutele, kes ei ole ühinguga seotud isikud või annetajad, kuid täidavad ühingu põhikirjalisi eesmärke.

2. LIIKMELISUS

2.1. Ühingu liikmeteks võivad olla nii Eesti Vabariigi kui ka teiste riikide Prader Willi sündroomiga lapsed ja noored või neid hooldavad inimesed, meditsiinitöötajad jt. inimesed, kes soovivad ühingu ülesannete lahendamisest osa võtta.

2.2. Peale asutajaliikmete võib ühingu liikmeteks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus kirjaliku avalduse põhjal, alla 7-aastaste laste nimel esitavad avalduse nende vanemad või hooldajad. Liikmete arvestust korraldab juhatus.

2.4. Liikmel on õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.

2.5. Liige võib ühingust välja astuda igal ajal, olles sellest ette teatanud kirjaliku avaldusega üks kuu enne juhatuse järjekordset koosolekut. Väljaarvamise otsustab juhatus.

2.6. Liikmelisust ega liikmeõiguste teostamist ühingus ei saa üle anda ega pärandada, kui seda seaduses ei ole sätestatud teisiti. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilisest isikust liikme lõppemise korral, tema liikmelisus ühingus lõpeb.

2.7. Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumis- ja osamaksuga. Sisseastumis- ja osamaksu suurus määratakse üldkoosoleku otsusega. Erandkoras on juhatusel õigus sisseastumis- ja osamaksust vabastada.

2.8. Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhul kui ta

* ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud osamaksu (va juhul kui ta on juhatuse otsusega osamaksust vabastatud);

* rikub ühingu põhikirja või kahjustab oma tegevusega ühingu mainet;

* on esitanud ühingusse astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud seaduspärane.

2.9. Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb kodukorra kohaselt juhatus, selle kinnitab üldkoosolek.

2.10. Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.

3. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Ühingu liikme õigused ja kohustused sätestatakse seaduses ja käesoleva põhikirjaga.

3.2. Ühingu liikmetel on õigus:

* võtta osa üldkoosolekust;

* valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse ning võtta osa üldkoosolekust hääleõigusega;

* saada teavet ühingu tegevuse kohta;

* astuda ühingust välja;

* kasutada muid põhikirjas ettenähtud õigusi.

3.3. Ühingu liikmed on kohustatud:

* täitma ühingu põhikirja nõudeid ning ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid ja korraldusi;

* õigeaegselt tasuma makseid.

4. JUHTIMINE

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik ühingu liikmed, kui seaduses või põhikirjas ei ole sätestatud teisiti.

4.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.

4.3. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:

* ühingu uue põhikirja vastuvõtmine ja selles muudatuste tegemine;

* ühingu tegevuse eesmärkide muutmine ja programmide kinnitamine;

* juhatuse liikmete valimine;

* liikmete väljaarvamise otsustamine:

* ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;

* muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine, juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

* muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduses või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosolek on otsusevõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole (50%+1) ühingu liikmetest ja käesoleva põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema esinduse nõuet. Ühingu liikmed võivad volitada teist liiget esindama volitajate huve üldkoosoleku pädevuses olevate küsimuste arutamisel ja otsustamisel.

4.5. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek.

4.6. Üldkoosolekutevahelisel perioodil juhib ühingu tegevust juhatus. Juhatuse liikmete minimaalne arv on 2 isikut, maksimaalne arv 6 isikut, kes valitakse üldkoosoleku poolt ühingu liikmete hulgast ja kes peavad olema teovõimelised füüsilised isikud.

4.7. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada ühingut kõikides õigustoimingutes, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

4.8. Üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt üks kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist.

4.9. Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt1/10 ühingu liikmetest.

4.10. Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesolevas põhikirjas punktis 4.11 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.

4.12. Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.

5. TEADETE AVALIKUSTAMINE

5.1. Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul ja ühingu kodulehel.

5.2. Edasilükkamatuid ja kiireloomulisemaid teateid võidakse avalikustada liikmeile ka üleriigiliste või kohalike meediakanalite kaudu.

5.3. Ühingu teadete avalikustamise kord määratakse kindlaks juhatuse ettepanekul üldkoosoleku otsusega.

5. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS

6.1. Ühingu vara tekib liikmete sisseastumis- ja osamaksust, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest eraldistest, annetustest ning muudest laekumistest.

6.2. Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel lepinguvabaduse tingimustes.

7. KONTROLL JA REVIDEERIMINE

7.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle täitmiseks võib Üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli.

7.2 Revident või audiitor ei või olla Ühingu juhatusest ega Ühingu raamatupidaja, ega Ühingu tegevusest majanduslikku huvi omav isik.

7.3 Revident, kes teostab kontrolli on üldkoosoleku ees aruandekohustuslik.

8. MUUD TINGIMUSED JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

8.1. Ühingu tegevus lõpetatakse

* üldkoosoleku otsusega;

* pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;

* liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;

* üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;

* muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.

8.2. Ühingu üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.

8.3. Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

8.4. Ühingu tegevuse lõpetamise korral antakse vara üle tulumaksusoodustuse nimekirja kantud ühingule või riigile.

8.5. Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alusel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.

8.6. Kui käesolev põhikiri on vastuolus seaduses sätestatuga, kohaldatakse seadust.

9. Lõppsätted

9.1. Käesolev põhikiri jõustub selle vastuvõtmisel ning Ühing alustab oma iseseisvat tegevust Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.

Ühingu põhikiri on kinnitatud asutamiskoosolekul 4. augustil 2006.

Põhikirja on täiendatud üldkoosolekul 8. oktoobril 2006.

© 2024 Prader-Willi ühingu koduleht

Theme by Anders Norén